1. Begripsbepalingen

1.1. Huurder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Verhuurder een Boekingsovereenkomst sluit ten aanzien van een Accommodatie. De Huurder is wettelijk bevoegd om contractuele verbintenissen aan te gaan en heeft de vereiste toestemming om te handelen voor de Medehuurder(s).

1.2. Medehuurder(s): degene die samen met Huurder in de Accommodatie verblijft.

1.3. Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die de Accommodatie aan de Huurder verhuurt.

1.4. Accommodatie: De door de Huurder van Verhuurder gehuurde tijdelijke verblijfsaccommodatie.

1.5. Algemene Voorwaarden: Onderhavige “Algemene Voorwaarden

1.6. Boeking(en): Het vastleggen/reserveren van een Accommodatie

1.7. Boekingsovereenkomst: De overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder die de verhuur/huur van de Accommodatie regelt. De Boekingsovereenkomst bevat onder andere, maar niet uitsluitend en niet verplicht, informatie over de Accommodatie, Verhuurder, tarieven en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen voor de Accommodatie.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Boekingsovereenkomst, alsmede op alle Boekingen, offertes, correspondentie en overeenkomsten met Verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.2. Bij het aangaan van een Boekingsovereenkomst verklaart de Huurder zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen voor de Accommodatie.

2.3. Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om zichzelf en de Medehuurder(s) vertrouwd te maken met de Algemene Voorwaarden en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen geldend voor de Accommodatie.

2.4. De Algemene Voorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de Boekingsovereenkomst door Groepshuis Winterberg aan de Huurder toegestuurd.

2.5. De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Verhuurder worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op reeds overeengekomen Boekingsovereenkomsten. In gevallen waarbij het laten voortduren van de oude Algemene Voorwaarden wettelijk niet mogelijk of niet billijk is, dan zijn de aanpassingen ook van toepassing op reeds overeengekomen Boekingsovereenkomsten.

 1. De Boekingsovereenkomst

3.1. De Boekingsovereenkomst komt tot stand tussen de Verhuurder en de Huurder.

3.2. De Boekingsovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een Boeking door de Huurder enerzijds en bevestiging door de Verhuurder anderzijds. Elke afgegeven tijdspanne waarbinnen bevestigd zal worden is indicatief en niet bindend.

3.3. De bevestiging van de Boekingsovereenkomst bevat onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende informatie:

 • Namen en geboortedata van Huurder en Medehuurder(s)
 • Informatie over de Accommodatie
 • Prijs en betalingsinformatie

3.4. Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de Huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij Verhuurder.

3.5. De Verhuurder is  gerechtigd een Boeking te weigeren. Groepshuis Winterberg is niet verplicht een toelichting op een weigering van een Boeking te geven.

3.6. Indien de Huurder of één of meer van de aangemelde Medehuurder(s) verhinderd is/zijn om deel te nemen, kan/kunnen deze persoon/personen desgewenst worden vervangen door een ander persoon/andere personen. De overdracht wordt schriftelijk en tijdig voor het uitvoeren van benodigde handelingen, door de Huurder aan Verhuurder medegedeeld. Alle reeds aangegane verplichtingen en voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

3.7. Elke offerte is vrijblijvend en kan door de Verhuurder worden herroepen.

 1. Annulering

4.1. Groepshuis Winterberg wijst u erop dat boekingen die u maakt wettelijk definitief zijn.

4.2. De Huurder is gerechtigd een Boeking schriftelijk te annuleren tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:

 • bij annulering tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 50% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 80% van de huursom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst tot de dag van aankomst of later: volledige huursom;
 • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.

4.3. Het annuleren van een Boeking door de Huurder geldt ook als annulering voor Medehuurder(s).

4.4. Een verzoek tot annulering van de Boekingsovereenkomst als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te worden gericht aan de Verhuurder.

 1. Huursom en betaling

5.1. De huursom omvat:

 • De kosten voor de huur van de Accommodatie
 • Omzetbelasting
 • Boekingskosten
 • Toeristenbelasting
 • Waarborgsom
 • Eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten en bedlinnen.

De huursom omvat geen reis- en bagageverzekering, en/of annuleringsverzekering en/of andere verzekering. Deze dient/dienen naar wens door de huurder zelf te worden afgesloten.

5.2. De Huurder dient binnen acht kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging van de Boekingsovereenkomst als bedoeld in artikel 3.3, 30% van de huursom + de borg van € 250,00 te voldoen door overmaking naar de op de bevestiging vermelde bankrekening.

5.3. Het restant van de huursom dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder te zijn voldaan op onder artikel 5.2. vermelde wijze, mits er is afgeproken in samenspraak met huurder en verhuurder het resterende bedrag contant te betalen bij aanvang van de huurperiode.

5.4. Bij Boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de onder artikel 5.3. vermelde wijze mits er is afgesproken in samenspraak met huurder en verhuurder de gehele huursom bij aanvang contant te betalen.

5.5. Bij Boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de onder artikel 5.3. vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.Mits er is afgesproken met huurder en verhuurder de gehele huursom bij aanvang contact te betalen.

5.6. Bij Boekingen binnen drie kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode zal een andere betalingsmethode worden overeengekomen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend), contante betaling.

5.7. Indien de Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal de Verhuurder de Huurder in gebreke stellen. Indien de Huurder de betaling daarna binnen de termijn van 14 dagen nog niet heeft gedaan, is er rente over het openstaande bedrag gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. De Verhuurder heeft ook het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen

5.8. Zodra de Huurder in verzuim is, is  de Verhuurder gerechtigd om de Boekingsovereenkomst te annuleren. De Huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in 4.2 beschreven. De Huurder zal in een dergelijk geval ook de toegang tot de Accommodatie worden geweigerd.

5.10. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan Verhuurder verschuldigde bedrag, komen voor rekening van de Huurder.

 1. Huisregels, aankomst en vertrek

6.1. Voor alle Accommodaties zijn standaard de volgende huisregels van toepassing:

 • Huisdieren zijn binnen de Accommodatie niet toegestaan. Indien u een huisdier meeneemt kan het huisdier geweigerd worden.
 • Roken is binnen de gebouwen van de Accommodatie niet toegestaan.
 • Gourmetten en fonduen met vet, en steengrillen, etc. is binnen de Accommodatie niet toegestaan.
 • Ski’s en skischoenen dienen in de benedenhal (tussenportaal) te worden geplaatst.
 • De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.
 • Het afsteken van vuurwerk binnen de Accommodatie is niet toegestaan.
 • Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.

U dient aan het einde van de huurperiode de Accommodatie als volgt achter te laten:

 • De keuken dient schoon te zijn. Alle apparatuur dient schoon en uitgeruimd te zijn.
 • De Accommodatie dient “bezemschoon” te zijn.
 • Bedlinnen dient afgehaald te worden.
 • De verwarming dient bij vertrek teruggedraaid te worden.
 • Afval dient afgevoerd te zijn.
 • Alle ramen dienen gesloten te zijn en alle buitendeuren dienen op slot gedraaid te worden.

Indien de Accommodatie niet correct is achtergelaten, kan dit leiden tot verhoging van de schoonmaakkosten en zal in mindering gebracht worden op de Borg.

6.2. De aankomsttijd ligt tussen 15:00 uur en 20:00 uur op de dag van aankomst. De vertrektijd is uiterlijk 10:00 uur op de dag van vertrek. Indien de Huurder prijs stelt op andere tijden dient dit ruim van tevoren duidelijk overeengekomen te zijn met de Verhuurder. Bij verlate aankomsttijd (door bijvoorbeeld verkeersoponthoud) dient de Huurder de Verhuurder op de hoogte te stellen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 1. Gebreken aan de accommodatie, klachten en aansprakelijkheid

7.1. De Huurder heeft na aankomst 24 uur om reeds aanwezige gebreken te melden aan de Verhuurder. Na afloop van deze 24 uur heeft de Verhuurder het recht ervan uit te gaan dat het gebrek door de Huurder is veroorzaakt en de Huurder voor het gebrek aansprakelijk te stellen conform artikel 7,2.

7.2. De Huurder is jegens de Verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de Accommodatie voor de Verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de Huurder en/ of Medehuurder(s), of door derden die zich door hun toedoen in de Accommodatie bevinden.Let wel, derden zijn alleen bevoegd in de Accommodatie wanneer die vooraf besproken en goedgekeurd is door de Verhuurder.

7.3. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking zijn of raken van de eventueel aanwezige internetaansluiting.

7.4. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade (o.a. door boetes) door het illegaal downloaden van en illegaal delen via internet. Groepshuis Winterberg wijst er op dat wetgeving en handhaving in Duitsland op dit gebied zeer streng zijn en de pakkans zeer hoog is en dat wetsovertredingen op dit gebied kan leiden tot zeer hoge boetes.

7.5. Indien het gebrek een niet aan Huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de Accommodatie betreft, als gevolg waarvan de Accommodatie de Huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de Boekingsovereenkomst mocht verwachten, is de Verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De Huurder dient de klacht direct te melden aan de Verhuurder en dient de Verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

7.6. Een klacht die tijdens het verblijf van de Huurder in de Accommodatie van de Verhuurder verholpen had kunnen worden, maar pas na vertrek uit de Accommodatie door de Huurder wordt gemeld aan de Verhuurder, komt niet in aanmerking voor vergoeding van schade. Andere klachten kunnen tot ten hoogste 14 dagen na vertrek uit de accommodatie worden ingediend. Klachten die na 14 dagen na vertrek uit de accommodatie worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

7.7. De Verhuurder kan ten hoogste voor het bedrag van de vaste huursom aansprakelijk gesteld worden.